LATINSKI IZRAZI

Da mihi facta, dabo tibi ius – Daj mi činjenice, daću ti pravo

Verba volant scripta manent – Reči lete, napisano ostaje (u pozitivnom pravu ovo znači da je pisani trag nekog događaja bolji dokaz u postupku pred sudom)

Ne bis in idem – Ne dva puta o istom (ako je sud presudio u nekoj pravnoj stvari, neće ponovo voditi postupak po istoj stvari)

Audiatur et altera pars – Čujmo i drugu stranu (neophodno je da se u sudskom postupku saslušaju obe stranke koje u njemu učestvuju)

Res iudicata – Presudjena stvar

Experientia docet – Iskustvo poučava

Corpus delicti – Dokaz (telo) delikta

Do ut des – Dam daš. Daj da bi dobio. Danas, ovaj princip je osnov reciprociteta medju državama

Ipso facto – Samo po sebi

Ipso iure – Po samom pravu

Vincit omnia veritas – Istina sve pobedjuje

Veritatis una vis, una facies est – Istina ima uvek istu moć, uvek isti izgled

Mendacem memorem esse oportet – Lažljivac mora dobro pamtiti

Humanitatis optima est certatio – Najbolje je takmičenje u čovečnosti

Vincit malos pertinax bonitas – Uporna dobrota pobedjuje i zle

Fide, sed cui, vide – Veruj, ali gledaj kome

Patientia rara virtus – Strpljivost je retka vrlina

Si patiens fueris, numquam tibi verba nocebunt turbatorque tuae nemo quietis erit – Ako budeš strpljiv, reči ti neće nikada škoditi i niko neće biti narušitelj tvog mira

Felix, qui causam loguitur prudentis in aurem – Srećan je onaj ko (svoj) spor govori u uši mudroga. Svako pitanje razuman će čovek dobro i pravično rešiti

Cogitationis poenam nemo patitur – Niko ne biva kažnjen za svoje mišljenje (kažnjava se delo ili reč, a ne misao).

Quis? Quid? Ubi? Quibus auxiliis? Cur? Quomodo? Quando?- Zlatna pitanja od kojih treba poći u rasvetljavanju zločina : Ko? Šta? Gde? Čime? Zašto? Kako? Kada? Ovakav pristup je zadržan i do danas jer odgovaranjem na ova pitanja dolazi se do rasvetljavanja zločina.

Si fueris Romae, Romano vivito more, Si fueris alibi, vivito sicut ibi. - Budeš li u Rimu, živi na rimski način, budeš li drugde, živi kako se živi tamo. Osnovno pravilo opstanka je prilagođavanje sredini u kojoj se nalaziš.

Iustitia erga does religio, erga parentes pietas, creditis in rebus fides nominatur – Pravda se u odnosu na bogove naziva verom (religijom), u odnosu na roditelje poštovanjem, a u poslovnim odnosima poštenjem

Iustitia est omnium et domina et regina virtutum – Pravičnost je gospodarica i kraljica svih vrlina

Sine lege autem poena conscientia est – Kada nema zakona, kazna je savest

Nulla regula sine exceptione – Ni jedno pravilo nije bez izuzetka

Dura lex, sed lex – Strog zakon, ali zakon

Ignorantia legis nocet – Nepoznavanje zakona šteti

Facta probantur, iura deducuntur – Činjenice se dokazuju, a pravo izvodi iz propisa

Nemo plus iuris ad alium transfere potest quam ipse habet – Niko na drugoga ne može preneti više prava nego što sam ima

Pluris est oculatis testis unus quam auriti decem – Više vredi jedan svedok koji je video nego deset koji su čuli

In pari causa potior est causa possidentis – Ako je jednak osnov, jači je osnov onoga kod koga je stvar (koji je držalac)

Actus, amissa forma legis, corrnit – Akt koji nije sačinjen u propisanoj formi, ništav je.

Ius est ars boni et aequi – Pravo je umetnost dobrog i jednakog

Ne eat iudex petita partium – Sudija neka ne ide iznad zahteva stranaka


Neke izreke iz Opšteg imovinskog zakonika za Knjaževinu Crnu Goru Valtazara Bogišića iz 1888.godine


Zakon je zakon, ma kako opor bio – I kada se smatra da neke odredbe zakona nisu dobre, zakon se mora poštovati

Ko samo riječi zakonske znade, taj još zakona ne zna, dok mu ne shvati razum i smisao – Govori o značaju tumačenja zakona, odnosno prava

Ne sudi se po primjerima, nego po pravilima – Ova izreka je osnova evropsko-kontinentalne pravne tradicije, u kojoj se postupanje suda zasniva na pisanim pravilima, tj. zakonima (za razliku od anglosaksonske u kojoj sud postupa po precedentima-primerima sudskih odluka iz sudske prakse)

Ko prije steče kakvo pravo, njemu i prvenstvo – Odgovara današnjem institutu „prvi u vremenu, jači u pravu“.

Kad i tvoju stvar bez suda nekome otmeš, nasilje je – Današnji institut zabrane samopomoći – čak i kada je nekome ukradena stvar ili mu povređeno neko pravo, ne može sam uzimati stvar natrag niti uspostavljati pravo, već se mora obratiti sudu.

U većem je i manje: kome je dopušteno veće, ne može mu se kratiti manje – Ko može više, može i manje – npr.stvar u svojoj svojini vlasnik može prodati (više), ali je može i dati u zakup (manje)

Što se grbo rodi, vrijeme ne ispravi; - što je s početka nezakonito, to vremenom samim zakonito ne postaje – Protek vremena ne pretvara nezakonitu radnju u zakonitu, ma koliko vremena prošlo.

Razgovor je razgovor, a ugovor stranama zakon – Ugovorne strane su dužne da poštuju ugovor koji zaključe

Što dva uglave, trećega ne veže – Ugovor proizvodi dejstvo samo medju ugovornim stranama, treća lica nemaju prava i obaveze iz tog ugovora

Ugovor kojim se stječe nepokretna stvar, treba da je pismen (čl. 27) – Pravilo koje se održalo do danas, da ugovor o kupoprodaji nepokretnosti mora biti zaključen u pismenoj formi

Kad tumačiš ugovor, pazi na riječi, al' vazda s obzirom na volju i namjeru – U tumačenju ugovora, najbitnija je volja ugovornih strana