RADIMO ZA VAS


Advokatska kancelarija Ivan Simić pruža usluge zastupanja i savetovanja u sledećim oblastima pravnog delovanja:

Za fizička lica:

 • Sastavljanje svih vrsta ugovora;
 • Zastupanje u postupku povodom naknade štete;
 • Zastupanje u vezi sa prometom Vaše imovine, prodaja i kupovina nepokretnosti i pokretnih stvari;
 • Uknjižba Vaših nepokretnosti na teritoriji čitave republike Srbije, upis i brisanje hipoteke i sl;
 • Zastupanje u postupku dobijanja građevinskih dozvola;
 • Zastupanje u postupku legalizacije objekata;
 • Ostvarivanje Vaših naslednih prava (sastavljanje testamenta, ugovora o doživotnom izdržavanju, zastupanje u ostavinskom postupku);
 • Zaštita prava deteta;
 • Zastupanje u paternitetskim i maternitetskim sporovima, postupcima određivanja starateljstva i zakonskog izdržavanja;
 • Zastupanje u postupku razvoda i prestanka braka;
 • Deoba bračne tekovine;
 • Zaštita svih Vaših imovinskih prava;
 • Zaštita Vaših prava po osnovu rada;
 • Zaštita Vaših autorskih prava i prava intelektualne svojine (zaštita prava na patent, žig, model, uzorak, geografsku oznaku porekla);
 • Zastupanje u postupku povodom naknade štete zbog povrede prava po Zakonu o javnom informisanju;
 • Odbrana u krivičnim postpucima;
 • Odbrana maloletnika u krivičnim postupcima;
 • Zastupanje oštećenih u krivičnim postupcima.
 • Za pravna lica:


  Radno pravo

 • Izrada ugovora o radu;
 • Izrada programa rešavanja viška zaposlenih-tehnološki višak;
 • Pravni saveti u vezi radnih odnosa;
 • Izrada opštih akata ( Pravilnika o radu, Pravilnika o sistematizaciji radnih mesta ).

 • Privredno pravo

 • Izrada svih vrsta ugovora u privredi;
 • Prometi udela u društvu sa ograničenom odgovornošću (prenos, prodaja, kupovina vlasničkih udela);
 • Zastupanje u postupku prinudne naplate Vaših potraživanja.

 • Stečajno pravo

 • Zastupanje u postupku stečaja
 • Izrada plana reorganizacije u stečajnom postupku

 • Kompanijsko pravo

 • Osnivanje privrednih društava;
 • Zastupanje pred Agencijom za privredne registre (upis i registracija svih promena kod privrednih društava.);
 • Zastupanje pred organima državne uprave (ministarstvima i drugim državnim organima)
 • Zastupanje pred organima Poreske uprave;
 • Zastupanje pred katastrom-registrom nepokretnosti;
 • Spajanje privrednih društava uz pripajanje;
 • Odvajanje privrednih društava uz pripajanje preduzeća;
 • Statusne promene ( spajanje, pripajanje, podela, izdvajanje - sa svim modalitetima );
 • Zastupanje u postupku likvidacije.

 • Upravno pravo i Javne nabavke

 • Zastupanje u upravnim postupcima i upravnom sporu
 • Zaštitu prava ponuđača u javnim nabavkama

 • Rešavanje sporova

 • Zastupanje u svim vrstama postupaka pred svim sudovima u Republici Srbiji, posebno u postupcima iz radnih odnosa, postupcima u privredi, u vezi osiguranja, sporovi osnivača privrednog društva, sporovi intelektualne svojine, naknade štete I sl.
 • Rešavanje sporova vansudskim putem;
 • Pregovaranje i medijacija.